Breaking news-ไทยรัฐออนไลน์

วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2554

รายการระบบบำบัดน้ำเสียแบบรวมศูนย์

สสภ.ที่ จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชื่อระบบบำบัดน้ำเสียแบบรวมศูนย์
1 เชียงราย เทศบาลนครเชียงราย ระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลนครเชียงราย
1 เชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลนครเชียงใหม่
1 ลำพูน เทศบาลเมืองลำพูน ระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองลำพูน
2 พะเยา เทศบาลเมืองพะเยา โรงบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองพะเยา
2 ลำปาง เทศบาลนครลำปาง ศูนย์จัดการคุณภาพน้ำเทศบาลนครลำปาง
2 สุโขทัย เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
3 น่าน เทศบาลเมืองน่าน ระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองน่าน
3 พิจิตร เทศบาลเมืองตะพานหิน ระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองตะพานหิน
3 พิจิตร เทศบาลเมืองพิจิตร ระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองพิจิตร
3 พิษณุโลก เทศบาลนครพิษณุโลก ระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลนครพิษณุโลก
4 กำแพงเพชร เทศบาลตำบลสลกบาตร ระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลตำบลสลกบาตร
4 กำแพงเพชร เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
4 ตาก เทศบาลเมืองแม่สอด ระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองแม่สอด
4 ตาก เทศบาลเมืองตาก ระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองตาก
4 นครสวรรค์ เทศบาลนครนครสวรรค์ ระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลนครนครสวรรค์
4 นครสวรรค์ เทศบาลเมืองชุมแสง ระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองชุมแสง
4 อุทัยธานี เทศบาลเมืองอุทัยธานี ระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองอุทัยธานี
5 ชัยนาท เทศบาลเมืองชัยนาท ระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองชัยนาท
5 นครปฐม เทศบาลนครนครปฐม ระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลนครนครปฐม
5 สุพรรณบุรี เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
5 สุพรรณบุรี เทศบาลตำบลอู่ทอง ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลตำบลอู่ทอง
6 นนทบุรี เทศบาลนครนนทบุรี โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำประชานิเวศน์เทศบาลนครนนทบุรี
6 ปทุมธานี เทศบาลเมืองปทุมธานี โรงบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองปทุมธานี
6 พระนครศรีอยุธยา เทศบาลตำบลพระอินทราชา ระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลตำบลพระอินทราชา
6 พระนครศรีอยุธยา เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
6 สมุทรปราการ เทศบาลนครสมุทรปราการ ระบบบำบัดน้ำเสียจังหวัดสมุทรปราการ
6 สิงห์บุรี เทศบาลเมืองสิงห์บุรี ระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองสิงห์บุรี
6 อ่างทอง เทศบาลเมืองอ่างทอง โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลเมืองอ่างทอง
7 ลพบุรี เทศบาลเมืองบ้านหมี่ ระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองบ้านหมี่
7 สระบุรี เทศบาลเมืองสระบุรี ระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองสระบุรี
8 กาญจนบุรี เทศบาลเมืองกาญจนบุรี ระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
8 ประจวบคีรีขันธ์ เทศบาลเมืองหัวหิน ระบบบำบัดนำเสียรวมเทศบาลเมืองหัวหินระยะที่ 2
8 ประจวบคีรีขันธ์ เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ ระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์
8 ประจวบคีรีขันธ์ เทศบาลเมืองหัวหิน ระบบบำบัดนำเสียรวมเทศบาลเมืองหัวหินระยะที่ 1
8 เพชรบุรี เทศบาลเมืองเพชรบุรี ระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองเพชรบุรี
8 เพชรบุรี เทศบาลเมืองชะอำ ระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองชะอำ
8 ราชบุรี เทศบาลเมืองบ้านโป่ง โครงการระบบระบายน้ำและปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลเมืองบ้านโป่ง
8 ราชบุรี เทศบาลเมืองโพธาราม ระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองโพธาราม
8 ราชบุรี เทศบาลเมืองราชบุรี ระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองราชบุรี
9 นครพนม เทศบาลเมืองนครพนม ระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองนครพนม
9 สกลนคร เทศบาลเมืองสกลนคร โรงบำบัดน้ำเสียเทศบาลตำบลท่าแร่
9 สกลนคร เทศบาลเมืองสกลนคร ระบบบำบัดน้ำเสียคูหมากเสื่อ
9 อุดรธานี เทศบาลนครอุดรธานี ระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองอุดรธานี
10 กาฬสินธุ์ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
10 ขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น ระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลนครขอนแก่น
10 ชัยภูมิ เทศบาลเมืองชัยภูมิ ระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองชัยภูมิ
10 มหาสารคาม เทศบาลเมืองมหาสารคาม บ่อปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลเมืองมหาสารคาม
10 มหาสารคาม เทศบาลตำบลหัวขวาง ระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลตำบลหัวขวาง
11 นครราชสีมา เทศบาลเมืองบัวใหญ่ ระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองบัวใหญ่
11 นครราชสีมา เทศบาลนครนครราชสีมา ระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลนครนครราชสีมา
11 นครราชสีมา เทศบาลเมืองปากช่อง ระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองปากช่อง
11 บุรีรัมย์ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
11 สุรินทร์ เทศบาลเมืองสุรินทร์ ระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองสุรินทร์
12 มุกดาหาร เทศบาลเมืองมุกดาหาร ระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองมุกดาหาร
12 ยโสธร เทศบาลเมืองยโสธร ระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองยโสธร
12 อำนาจเจริญ เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ โรงบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ
12 อุบลราชธานี เทศบาลนครอุบลราชธานี ระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลนครอุบลราชธานี
12 อุบลราชธานี เทศบาลเมืองวารินชำราบ ระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองวารินชำราบ
13 จันทบุรี เทศบาลเมืองจันทบุรี ระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองจันทบุรี
13 จันทบุรี เทศบาลเมืองขลุง ศูนย์ปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลเมืองขลุง
13 ฉะเชิงเทรา เทศบาลตำบลบางคล้า สถานที่บำบัดน้ำเสียแบบถูกหลักสุขาภิบาลเทศบาลตำบลบางคล้า
13 ฉะเชิงเทรา เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา โรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
13 ชลบุรี เทศบาลเมืองแสนสุข โรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ำแสนสุขเหนือ
13 ชลบุรี เทศบาลตำบลบางเสร่ ระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลตำบลบางเสร่
13 ชลบุรี เมืองพัทยา โรงบำบัดน้ำเสียซอยวัดบุญย์กัญจนาราม เมืองพัทยา (นาจอมเทียน)
13 ชลบุรี เมืองพัทยา ระบบบำบัดน้ำเสียซอยวัดหนองใหญ่ เมืองพัทยา (นาเกลือ)
13 ชลบุรี เทศบาลตำบลแหลมฉบัง โรงบำบัดน้ำเสียเทศบาลตำบลแหลมฉบัง
13 ชลบุรี เทศบาลเมืองศรีราชา โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลเมืองศรีราชา
13 ชลบุรี เทศบาลเมืองแสนสุข โรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ำแสนสุขใต้
13 ชลบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำจังหวัดชลบุรี
13 ชลบุรี เทศบาลเมืองพนัสนิคม ระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองพนัสนิคม
13 ระยอง เทศบาลตำบลบ้านเพ ระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลตำบลบ้านเพ
13 ระยอง เทศบาลนครระยอง โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลนครระยอง
13 ระยอง เทศบาลเมืองมาบตาพุด โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลเมืองมาบตาพุด
14 ชุมพร เทศบาลเมืองชุมพร ระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองชุมพร
14 นครศรีธรรมราช เทศบาลเมืองทุ่งสง ระบบบำบัดน้ำเสียตำบลทุ่งสง
14 นครศรีธรรมราช เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
14 สุราษฎร์ธานี เทศบาลตำบลเกาะสมุย โรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ำ ชุมชนละไม
14 สุราษฎร์ธานี เทศบาลตำบลเกาะสมุย โรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ำชุมชนหน้าทอน
14 สุราษฎร์ธานี เทศบาลตำบลเกาะสมุย โรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ำ ชุมชนเฉวง
14 สุราษฎร์ธานี องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใต้ ระบบบำบัดน้ำเสียองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใต้
15 กระบี่ เทศบาลเมืองกระบี่ โรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ำ เทศบาลนครกระบี่
15 กระบี่ เทศบาลตำบลอ่าวนาง ระบบบำบัดน้ำเสียองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง
15 ตรัง เทศบาลนครตรัง โรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลนครตรัง
15 ภูเก็ต เทศบาลตำบลกะรน สถานีปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลตำบลกะรน
15 ภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต โรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลนครภูเก็ต
15 ภูเก็ต เทศบาลเมืองกะทู้ โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ เทศบาลตำบลกะทู้
15 ภูเก็ต เทศบาลเมืองป่าตอง โรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลเมืองป่าตอง
16 ปัตตานี เทศบาลเมืองปัตตานี ระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองปัตตานี
16 ยะลา เทศบาลนครยะลา ระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลนครยะลา
16 สงขลา เทศบาลนครสงขลา ระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลนครสงขลา
16 สงขลา เทศบาลนครหาดใหญ่ สำนักงานระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลนครหาดใหญ่
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร สำนักการระบายน้ำ ทุ่งครุ โรงควบคุมคุณภาพน้ำทุ่งครุ
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร สำนักการระบายน้ำ ดินแดง โรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร สำนักการระบายน้ำ ช่องนนทรี โรงควบคุมคุณภาพน้ำช่องนนทรี
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร สำนักการระบายน้ำ หนองแขม โรงควบคุมคุณภาพน้ำหนองแขม
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร สำนักการระบายน้ำ จตุจักร โรงควบคุมคุณน้ำภาพจตุจักร
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร สำนักการระบายน้ำ สี่พระยา โรงควบคุมคุณภาพน้ำสี่พระยา
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร สำนักการระบายน้ำ รัตนโกสินทร์ โรงควบคุมคุณภาพน้ำรัตนโกสินทร์
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร สำนักการระบายน้ำ บางซื่อ โครงการศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น