Breaking news-ไทยรัฐออนไลน์

วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2554

ภาพรวมระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน ทั่วประเทศไทย


ภาพรวมระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน
ทั่วประเทศไทย

ปีงบประมาณ 2553
ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนทั่วประเทศไทย
    จำนวนระบบบำบัดน้ำเสียแบบรวมศูนย์ : 101 แห่ง
    จำนวนระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร : 12 แห่ง
     จำนวน อปท. ที่มีระบบบำบัดน้ำเสีย : 96 พื้นที่
    จำนวนจังหวัดที่มีระบบบำบัดน้ำเสีย : 50 จังหวัด
 

สถานภาพระบบบำบัดน้ำเสียแบบรวมศูนย์ในปัจจุบัน
    ก่อสร้างแล้วเสร็จ : 90 แห่ง
    ชะลอโครงการก่อสร้าง : 1 แห่ง
    กำลังก่อสร้าง : 10 แห่ง


ประเภทของระบบบำบัดน้ำเสียแบบรวมศูนย์ในปัจจุบัน
    ระบบบ่อปรับเสถียร (SP) : 46 แห่ง
    ระบบสระเติมอากาศ (AL) : 16 แห่ง
    ระบบคลองวนเวียน (OD) : 17 แห่ง
    ระบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (AS) : 21 แห่ง
    ระบบจานหมุนชีวภาพ (RBC) : 1 แห่ง
             
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น