Breaking news-ไทยรัฐออนไลน์

วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ระบบบำบัดน้ำเสียแบบตะกอนเร่ง (Activated-sludge process)

ระบบบำบัดน้ำเสีย มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับ 
เทศบาล โรงงานอุตสาหกรรม
ริ่มมีการพัฒนาในปีค.ศ. 1914 โดย Arden และ Lockett หลักการของระบบได้แก่ การเติมน้ำเสียเข้าสู่ถังบำบัดที่มีเชื้อจุลินทรีย์อยู่ในรูปสารแขวนลอย (ประมาณ 2,000 – 5,000 มก / ลิตร) กวนผสมให้เข้ากัน ส่วนผสมเรียกว่า Mixed Liquor เติมอากาศลงในระบบ ทิ้งไว้ให้เกิดปฏิกิริยาการย่อยสลายแล้วจึงปล่อยน้ำเสียออกจากถังบำบัดเข้าสู่ถังตกตะกอนเพื่อแยกเซลล์ของแบคทีเรีย(Sludge)ออกจากน้ำเสีย ตะกอนเซลล์บางส่วนนำกลับเข้าสู่ระบบบำบัดอีกครั้ง ส่วนที่เหลือแยกออกจากถังตกตะกอน ระยะเวลาในการย่อยสลายประมาณ 6 ชม. – 3 วัน หรือมากกว่าขึ้นกับปริมาณสารอินทรีย์ในน้ำเสียและวิธีการดำเนินงานที่เลือกใช้ เชื้อแบคทีเรียในถังบำบัดเป็นชนิดแกรมลบ ต้องการอากาศและชนิดที่เจริญได้ทั้งสภาวะมี
อากาศและไม่มีอากาศ เช่น Pseudomonas, Zoogloea, Achromobacter,Flavobacterium, Nocardia, Mycobacterium และ Nitrifying bacteria 2 ชนิดคือ  Nitrosomonas และ Nitrobacter ที่ทำหน้าที่ย่อยสลายสารอินทรีย์แล้วสร้างเซลล์ขึ้นมาเครื่องเติมอากาศแบบผิวน้ำ surface aerator 
ใช้ได้กับระบบตะกอนเร่ง As.


ข้อมูล : www.tumcivil.com
ภาพจาก : thai-draftman.blogspot.com

1 ความคิดเห็น: